Projekt ALTERNARIA

Celem projektu ALTERNARIA (Wykrywanie i ocena ilościowa głównego alergenu Alternaria alternata (Alt a1) w powietrzu Poznania, Polska) jest dostarczenie podstawowych i szczegółowych informacji o wahaniach stężenia głównego alergenu A. alternata (Alt a 1) w powietrzu atmosferycznym, a w szczególności; 1) określenie stężenia głównego alergenu alternata Alt a 1 w powietrzu w trzech frakcjach wielkościowych, tj. (i) >10μm, (ii) 2,5μm – 10 μm, (iii) <2,5 μm, 2) określenie wzajemnych relacji między zarodnikami Alternaria a alergenem Alt a 1, 3) wyznaczenie roli czynników meteorologicznych w wahaniach stężenia Alt a 1 w powietrzu.

Prowadzone badania są pierwszym studium, łączącym analizę stężenia zarodników Alternaria sp. i głównego alergenu A. alternata (Alt a 1) związanych z różnymi częściami grzyba (zarodnikami, strzępkami grzybni), swobodnie unoszącymi się w powietrzu. Otrzymane wyniki przyczynią się do znaczącego poszerzenia wiedzy o alergenach Alternaria sp. oraz o czynnikach warunkujących ich zmienność.  Zakłada się ponadto, że zebrane dane pozwolą stwierdzić, na ile obecnie przekazywane prognozy alergologiczne, oparte na pomiarach stężenia jedynie zarodników grzybów, oddają rzeczywiste zagrożenie alergenami Alternaria, tak więc wyniki projektu, oprócz znaczenia poznawczego, mogą mieć również ważny aspekt aplikacyjny.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki nr 2013/09/D/NZ7/00358.