Projekt ARTEMISIA

Celem projektu ARTEMISIA (Alergeny bylicy (Artemisia sp.): wykrywanie, lokalizacja i ocena ilościowa w ujęciu molekularnym, środowiskowym i taksonomicznym) jest ustalenie profilu ekspresji oraz wewnątrzkomórkowych zmian w lokalizacji alergennych białek podczas rozwoju pylników i kiełkowania ziaren pyłku różnych gatunków bylicy. Przeprowadzona jest również analiza stężenia aeroalergenów w powiązaniu z liczbą rejestrowanych ziaren pyłku oraz czynnikami atmosferycznymi.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 1) badanie poziomu ekspresji mRNA alergenów ziaren pyłku w kolejnych stadiach mikrosporogenezy u trzech gatunków bylicy (A. vulgaris, A. campestris i A. absinthium), 2) określenie ilości oraz lokalizację wybranych białek alergennych na różnych etapach rozwoju pylników oraz podczas dojrzewania i kiełkowania ziaren pyłku badanych gatunków, 3) prześledzenie mechanizmu uwalniania alergenów (miejsce, czas) z ziaren pyłku, 4) pomiar alergenności ziaren pyłku badanych gatunków, 5) określenia średniej produkcji ziaren pyłku przez poszczególne gatunki bylic.

Prowadzone badania są pierwszym tak kompleksowym studium, łączącym analizę stężenia alergenów unoszących się w powietrzu i właściwości alergennych pyłku z analizą ekspresji genów kodujących alergeny oraz subkomórkową oceną ich lokalizacji podczas mikrosporogenezy i kiełkowania pyłku Artemisia sp.

Projekt prowadzony jest przy współpracy trzech jednostek naukowych naszego Wydziału:

  • Zakład Taksonomii Roślin (Dr Agata Frątczak, kierownik projektu)
  • Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (Dr Anna Kasprowicz-Maluśki)
  • Pracownia Aeropalinologii (Dr Łukasz Grewling, Dr Paweł Bogawski)

Pracownia Aeropalinologii jest odpowiedzialna za zbiór ziaren pyłku bylicy, analizy immunoenzymatyczne (ELISA), obserwacje fenologiczne, oraz analiza produkcji ziaren pyłku.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2011/03/D/NZ7/06224.